Financiering publieke taak

Financiering publieke taak

Binnen de bestaande wet- en regelgeving kunnen gemeenten en provincies financiering verstrekken aan projecten en initiatieven die vallen onder de publieke taak, onder meer in de vorm van een lening, subsidie, garantie of revolverend fonds.

Alle vormen van financiering

Hoe is de kwaliteit van de business case? Hoe kredietwaardig is de tegenpartij? Zanders adviseert gemeenten en provincies onder meer over de hoogte van de rentevergoeding, het risico van de verstrekte lening en de impact van de financiering op de gemeente- en provinciefinanciën.

Dankzij brede ervaring in de publieke sector begrijpen wij de belangen en posities van de verschillende betrokken stakeholders in de besluitvorming rond de financiering van de publieke taak. Als onafhankelijke specialist kunnen wij verbindingen helpen leggen, de gemeenteraad, het provinciebestuur en het College van B&W objectief adviseren en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming.

Het gehele proces

Dankzij ruim 20 jaar ervaring beschikken wij over de financiële expertise en kennis om u te begeleiden in het gehele proces – van de inrichting tot en met de praktische uitwerking – van de financiering van de publieke taak:

  • Toetsing van financieringsmogelijkheden binnen het interne gemeentelijke beleid (treasurystatuut, begroting) en de externe kaders, zoals Wet Fido/Ruddo, financiële verordening en (on)geoorloofde staatssteun;
  • Een second opinion op de kwaliteit van het project, of initiatief aan de hand van een business case;
  • Toetsing van de kredietwaardigheid van de tegenpartij voor risicobeheersing en het vaststellen van prijs (opslag) van de financiering, mede op basis van een scoring of rating;
  • Inrichting van de financiering met een passende structuur, looptijd, zekerheden en overige (marktconforme) voorwaarden;
  • Het inzichtelijk maken van de impact van de financiering op de gemeente- en provinciefinanciën, door middel van interne beheersing van de financieringsportefeuille, periodieke monitoring van de bestaande posities, inschattingen van de aard en omvang van de risico’s, en de mogelijke gevolgen ervan voor de omvang van de voorzieningen en het weerstandvermogen.

Geïnteresseerd in
financiering publieke taak door gemeenten?

Hans VisserJeroen Boogert
Neem contact op met Hans Visser of Jeroen Boogert voor meer informatie over financiering publieke taak door gemeenten.