Business case

Business case

Een business case zet u in ter onderbouwing van beleids- of strategische keuzes, of ter onderbouwing van een financieringstraject. Maar hoe benut u de business case optimaal om uw doel te bereiken?

Een onderbouwde keuze

De marktontwikkelingen hebben geleid tot hogere financieringsrisico’s en daarmee tot een beperking van de financieringsmogelijkheden. Daarnaast vraagt de markt steeds meer om constructieve onderbouwing van beleids- of strategische keuzes. Het belang van een kwalitatief en kwantitatief goede business case is daarmee toegenomen.

Onze ondersteuning bij business cases betreft onder meer:

  • Het projectmanagement en bijeenbrengen van de projectinformatie;
  • Het uitvoeren van marktanalyses ter beoordeling van het bedrijfsrisico;
  • Het opstellen van een financiële meerjarenraming;
  • Het opstellen van SWOT-analyses;
  • Het op projectniveau uitvoeren van haalbaarheidsanalyses, ter beoordeling van voorgenomen (deel)investeringen, bijvoorbeeld als onderdeel van een huisvestingsprogramma;
  • Het uitvoeren van risicoanalyses, waarbij de financiële risico’s en de risico’s met financiële impact in kaart worden gebracht;
  • Het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses, waarbij op basis van aannames en uitgangspunten (best case-, base case- en worst case-)scenario’s worden geschetst;
  • Indien uit een business case naar voren komt dat financiering nodig is, kan een optimale financieringsstructuur bepaald worden.

Onze ervaring met het opstellen van Business Cases – niet alleen voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen en provincies, maar ook in de corporate en financiële sector – is ruim. Naast het opstellen van (onderdelen van) een business case voeren wij op bestaande business cases second opinions uit.

Gerelateerd aan business cases adviseren wij u op het gebied van financieringen, ratings en derivaten.

Geïnteresseerd in
business cases?

Bart-Jan WittenbergHendrik Pons
Neem contact op met Bart-Jan Wittenberg of Hendrik Pons voor meer informatie over business cases.