TREASURYnxt

Een geïntegreerde oplossing voor de treasurer

TREASURY<sup>nxt</sup>

Het management van iedere organisatie neemt graag juiste beslissingen. Op het gebied van treasury gaan deze bijvoorbeeld over de omvang of timing van nieuwe financiering, of het renterisico.

Kaders en informatie dragen bij aan financiële sturing binnen de geldende kaders. Voor het maken van goede beslissingen is accurate informatie essentieel. TREASURYnxt helpt organisaties bij het maken van deze beslissingen, door een geïntegreerde oplossing te bieden voor de administratie van financiële contracten, zoals leningen-, derivaten- en liquiditeitsprognoses.

Organisaties werken in een complex speelveld met verschillende interne en externe stakeholders. Intern zijn dat onder andere het management en de Raad van Commissarissen. Extern zijn dat onder meer financiers en toezichthouders. De stakeholders hebben belang bij het succes van de organisatie en hebben informatie nodig om hun rol te vervullen. In ons werk als treasuryadviseur zien wij dat het verkrijgen van informatie een veelzijdig, complex proces is. Vooral op het gebied van de liquiditeitsprognose is ruimte voor verbetering.

TREASURYnxt biedt daarvoor een oplossing. Wij hebben TREASURYnxt opgezet met als doel om bij te dragen aan goede informatievoorziening, besluitvorming en controle. Dat sluit goed aan bij een veelgehoord advies van accountants, namelijk om treasuryprocessen te automatiseren.

Integratie leningenbeheer en liquiditeitsmanagement

In ons vorige artikel over TREASURYnxt schreven we over het gebruiksgemak en de mogelijkheden om zelf overzichtelijke rapportages te maken. We schetsten de mogelijkheden die TREASURYnxt biedt op het gebied van treasury tooling en gingen vooral in op het beheer van leningen en het genereren van kasstroomschema’s voor deze leningen.

De liquiditeitsmanagement-module is een volledig geïntegreerd onderdeel van TREASURYnxt. De module bestaat uit een aantal bouwstenen die de treasurer de vrijheid geven om de liquide middelen te prognosticeren en te bewaken. Daarnaast is het mogelijk analyses te maken, bijvoorbeeld door verschillende prognoses onderling of met een realisatie te vergelijken. We hebben hierbij gekozen voor een aanpak die de voordelen van de cloud combineert met de voordelen van Excel.

De basis van deze module bestaat uit de flexibele ‘taxonomieën’. Dit zijn kasstroomoverzichten die te configureren zijn. Zo kunnen separate overzichten worden gemaakt voor de treasuryfunctie (gedetailleerd) en voor het management (meer op hoofdlijnen). Ook kunnen bijvoorbeeld kasstroomoverzichten worden gemaakt met verschillende indelingen. Een taxonomie is dus een set aan kasstroomregels die gezamenlijk een kasstroomoverzicht maken. Kasstromen worden aan de hand van criteria toegewezen aan regels in het kasstroomoverzicht.

Deze criteria worden bij implementatie eenmalig ingesteld. Zo kan een kasstroomregel ‘Salarissen’ bijvoorbeeld de criteria ‘bedrag kleiner dan 0’, ‘betaald van rekening A’ en ‘met de omschrijving loon’ bevatten. Alle kasmutaties die zich binnen een bepaalde horizon voordoen en aan deze drie criteria voldoen, worden door het systeem automatisch geplaatst in de kasstroomregel ‘Salarissen’ en zijn dan een uitgaande operationele kasstroom.

Op deze wijze kan de treasurer verschillende kasstroomoverzichten maken, met verschillende kasstroomregels en verschillende criteria. Deze kasstroomoverzichten kunnen vervolgens op alle – of een deel van de – kasstromen worden toegepast. Hierdoor krijgt de treasurer de flexibiliteit die we kennen van Excel, maar met de voordelen van een cloudomgeving; een tool die altijd en overal beschikbaar is en die onderhouden wordt door een externe partij.

Een ander groot voordeel is dat de kasstroomoverzichten niet vast staan; de data wordt altijd opnieuw verwerkt volgens de criteria die in het kasstroomoverzicht zijn gedefinieerd. Als de data veranderen, of de treasurer criteria in het kasstroomoverzicht verandert, zullen ook de rapportages veranderen. Hierdoor blijft de liquiditeitsprognose flexibel en kan het systeem meebewegen met nieuwe inzichten. Uiteraard zorgt het systeem voor een goede vastlegging van de wijzigingen, zodat eerdere versies eenvoudig te herleiden zijn.

Als uw organisatie gebruikmaakt van zowel het leningenbeheer als de liquiditeitsmanagementoplossing, dan heeft u ook de voordelen van de volledige integratie van deze twee oplossingen. Dat betekent dat de kasstromen die worden uitgerekend voor de leningen kunnen worden gekoppeld aan verschillende kasstroomoverzichten zodat de treasurer deze informatie niet hoeft te verwerken. Uiteraard kunnen later criteria worden toegevoegd of gewijzigd. De focus kan dan liggen op de minder voorspelbare kasstromen.

Inzichtelijke rapportages

Aangezien beide modules op hetzelfde TREASURYnxt-platform draaien, heeft de gebruiker in beide modules dezelfde rapportagemogelijkheden. De treasurer kan een aantal door ons geconfigureerde rapportages gebruiken om snel inzicht te krijgen, maar kan er ook voor kiezen om zelf rapportages te maken. Daarbij kunnen de geconfigureerde kasstroomoverzichten als leidraad worden gebruikt, maar kan bijvoorbeeld ook worden ingezoomd op deelaspecten van deze overzichten.

Het inzoomen op deelaspecten kan helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een deel van de kasstromen, zoals de investeringskasstroom. Er kan dan een vergelijking worden gemaakt tussen de prognose en de realisatie, of verschillende versies van de prognose. Op basis van de vergelijking kunnen dan beslissingen worden genomen om de prognose te verbeteren of de activiteiten aan te passen. Daarnaast kunnen deze vergelijkingen worden gebruikt in de communicatie met stakeholders en kan inzichtelijk gemaakt worden wat de effecten van prognoses zijn. Uiteraard kunnen deze inzichten weer worden toegevoegd aan dashboards om snel zicht te hebben op de belangrijkste ontwikkelingen.

Waarom integratie belangrijk is voor stakeholders

De grote kracht van de dashboards is dat deze zodanig kunnen worden geconfigureerd, dat de belangrijkste stuurinformatie altijd beschikbaar is. Deze stuurinformatie kan voor iedereen met een account beschikbaar worden gemaakt, desgewenst met een onderscheid in lees- en mutatierechten. Zo kan een standaard informatieoverzicht voor de jaarrekening geconfigureerd worden. Ook kan de treasurer de informatie bewerken, terwijl het management de informatie alleen raadpleegt voordat een besluit wordt genomen.

In het vorige artikel benoemden we al een aantal voordelen van de rapportages in TREASURYnxt, waaronder het eenvoudig en efficiënter werken met data. Deze tijdsbesparing maakt tijd vrij voor de treasurer om te besteden aan andere treasuryvraagstukken. Een belangrijk voordeel van de integratie is dat het systeem al zorgdraagt voor het verwerken van data die relatief statisch is, waaronder de aflossingen en rentebetalingen. Hierdoor kan de aandacht volledig worden gericht op de onderdelen van het kasstroomoverzicht die lastiger zijn te prognosticeren.

Conclusie

TREASURYnxt biedt dus een aantal belangrijke voordelen voor de organisatie. Door TREASURYnxt te implementeren, zijn organisaties minder tijd kwijt aan het administreren van treasurydata en is dit tevens minder foutgevoelig. Daarnaast zijn de juiste inzichten altijd en overal beschikbaar. Ook een kijkje nemen? Neem dan contact op via dit formulier.