Ontzorgen in het teken van maatschappelijk impact

Ontzorgen in het teken van maatschappelijk impact

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Denk aan de energietransitie, ons zorgstelsel, hoe wij omgaan met arbeid, onderwijs en pensioen, maar ook data en privacy.

Al deze maatschappelijke veranderingen zullen opgepakt moeten worden. De financiering ervan vormt een cruciaal vraagstuk, waarin fondsen, vaak geïnitieerd en gefinancierd door het Rijk en (semi)overheid, een deel van het antwoord bieden. Zanders voelt zich hierbij nauw betrokken en wil graag helpen antwoorden te vinden, impact te realiseren en is daarom een nieuwe service gestart: Zanders Fondsen & Services.

Trends en uitdagingen

Cofinanciering van fondsen – de funding door de overheid samen met marktpartijen als de Nederlandse groot- en sectorbanken of de Europese Investeringsbank – stelt voorwaarden aan de wijze waarop het fonds wordt bestuurd.

De nauwe betrokkenheid van de overheid en de inzet van publieke middelen via de publieke fondsen zorgt voor een maatschappelijke behoefte aan transparantie, periodiek toezicht op, en verantwoording over inzet en beheer van deze middelen.

Voor het management van publieke fondsen is het daarom van belang om in control te zijn en te blijven: door het besluitvormingsproces te beheersen, evenwichtige besluiten te nemen in belang van alle belanghebbenden, intern toezicht goed te organiseren en te informeren, verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en transparant daarover te zijn.

Het scheiden van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (op basis van ‘the 3 lines of defence’), in het bijzonder binnen het krediet- en subsidieverleningsproces, is daarbij niet onbelangrijk en soms zelfs vereist.

Daarnaast moet het management tijdig en periodiek kunnen beschikken over de juiste risicorapportages en adviezen, en op afroep toegang hebben tot expertise op het gebied van o.a. treasurymanagement, risicomanagement, governance, compliance, accounting, duurzaamheid, energie en marketing.

Ontzorgen

Wij ontzorgen fondsen die zijn opgericht om de publieke taken op te pakken en/of maatschappelijk georiënteerde activiteiten te stimuleren die door het bedrijfsleven nog niet zijn opgepakt.

Zanders draagt bij door de regie over een fonds te voeren en inhoudelijke ondersteuning te bieden op het vlak van treasurymanagement, risicomanagement, financiering en tooling. De aanvullende expertise zoals o.a. governance, compliance, accounting, duurzaamheid, energie en marketing leveren we via ervaren en trouwe partners die een vergelijkbare missie voorstaan.

Op een kwalitatief hoogwaardig niveau bieden wij een totaaloplossing (of oplossingen op onderdelen) bij het opzetten en besturen van fondsen met een maatschappelijk doel.

Zanders ziet een toekomst waarin publieke, maatschappelijke en (semi)commerciële doelen worden gerealiseerd door een efficiënte en professionele inzet van fondsen. Dit leidt onherroepelijk tot uitdagingen voor het fondsbestuur en initiatiefnemers van publieke fondsen. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hendrik Pons of Koen Reijnders via +31 35 692 89 89.