Hoe de in-house bank de zichtbaarheid en liquiditeitscontrole verbetert

Hoe de in-house bank de zichtbaarheid en liquiditeitscontrole verbetert

Hadden corporates met interne bankstructuren effectiever kunnen omgaan met de uitdagingen van een wereldwijde crisis? Wat betekent dit voor de toekomst van in-house banken? Kunnen zij de liquiditeitscontrole en zichtbaarheid vergroten? In dit artikel bekijken we de argumenten voor een in-house bank als een verzachtende factor voor bedrijven in tijden van wereldwijde crisis.

Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie werden bedrijven gedwongen om een oplossing te formuleren voor zowel een gezondheidscrisis als een economische crisis. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en het inroepen van bedrijfscontinuïteitsplannen (BCP) waren de prioriteit. Daarnaast hebben bedrijven actieplannen geïmplementeerd om financiële veerkracht, organisatorische voorzichtigheid en kostenbesparende maatregelen in te voeren, ter voorbereiding op de economische onzekerheid.

Extremen aan beide kanten

De timing, de ernst en de impact van het coronavirus is verschillend binnen industriesectoren, en we hebben aan beide kanten van ons klantenbestand extremen gezien. Traditionele sectoren zoals de detailhandel, de reissector en de horeca zijn zwaar getroffen, terwijl snel veranderende consumentengoederen zoals farmaceutische en technologische klanten weinig of geen negatieve gevolgen ondervonden.

Een vergelijkbaar patroon is te zien in treasury, waarbij klanten die al in digitalisering en automatisering hadden geïnvesteerd een soepelere transitie meemaakten na de virusuitbraak. Klanten met verouderde technologie, daarentegen, doorstonden een tragere transitie, met systeemverbindingen en proceswijzigingen die een terugkeer naar de normale treasuryservicestandaarden in de weg stonden..Tot overmaat van ramp bracht de gezondheidscrisis ook extra (in)spanningen voor het personeel en een verhoogd risico op cybercriminaliteit met zich mee.

De economische neergang heeft de prestaties van treasury onder druk gezet door de toegenomen volatiliteit van de valutakoersen en liquiditeitsproblemen. Voor treasurers lag de focus op het verbeteren en herfinancieren van de operationele cashflow, door interne en externe liquiditeiten te bundelen om de dagelijkse operationele behoeften te dekken. Dit vereiste een grotere zichtbaarheid en mobiliteit van de liquide middelen en het vermogen om, waar nodig, aanvullende financiering te verkrijgen.

De rol van de in-house bank

Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd onderzoeken we de effectiviteit van een in-house bank (IHB)-structuur in deze crisis en of de behoefte aan een IHB hierdoor is toegenomen. Een IHB is in eenvoudige termen een gecentraliseerde treasuryfunctie die fungeert als een bank voor de dochterondernemingen van een organisatie, en die financiële diensten verleent zoals afwikkelingen, financiering, intragroepsleningen, liquiditeitsbeheer en valutabeheer op basis van het arm’s length-principe. Het is belangrijk om te vermelden dat de sterk gereguleerde markten invloed kunnen hebben op het structurele ontwerp en de processen binnen een IHB, waardoor de doeltreffendheid ervan wordt beperkt. Het analyseren van de voordelen van een IHB kan echter helpen bij het aanwijzen van verbeterpunten binnen de dagelijkse treasury-activiteiten. Er zijn natuurlijk fiscale overwegingen, maar zou een IHB-structuur vanuit operationeel oogpunt voordelen hebben opgeleverd bij de start van de crisis, toen in korte tijd verplichte wijzigingen in de werkafspraken werden doorgevoerd door organisaties over de hele wereld? Zou een IHB het antwoord kunnen zijn om ervoor te zorgen dat uw treasury-afdeling beter voorbereid is op het onverwachte, en in de toekomst wendbaarder is op het gebied van liquiditeits- en valutabeheer?

Veiligheidsrisico’s beperken

Voor velen zijn waarschijnlijk bedrijfscontinuïteitsplannen opgesteld voor alternatieve werkplekken. Maar in andere gevallen moesten werknemers vanuit huis toegang krijgen tot bedrijfsportals, financiële software en bankwebsites, wat tot beveiligingsproblemen leidde. Afhankelijk van de omvang van de beheerde diensten (wellicht met uitzondering van diensten die lokaal beter toegankelijk zijn, zoals salarisadministratie en garanties), zijn werkmaatschappijen onder een IHB-structuur in staat om meer transacties intern te verwerken, met groepstreasury die verantwoordelijk is voor gestroomlijnde connectiviteit met externe bankpartners.

Dit beperkt het aantal gebruikers dat nodig is om toegang te krijgen tot het volledige scala aan financiële systemen en bankportalen, wat de veiligheidsrisico’s beperkt. In combinatie met het uitschakelen van handmatige processen kunnen de kansen voor cybercriminelen aanzienlijk worden beperkt door middel van een IHB-structuur.

Valutarisico’s en liquiditeitsbeheer

De economische onzekerheid en de mogelijkheid van een recessie hebben voor wisselkoersvolatiliteit in de markten gezorgd, waarbij de valuta’s van opkomende markten het zwaarst zijn getroffen. Ongunstige marktomstandigheden hebben niet alleen de hedging-kosten vanwege spread-forwardpunten verhoogd, maar ook de mogelijkheid verminderd om te hedgen, doordat marktrestricties zijn opgelegd en producten zijn verboden. Het vermogen om posities netto te maken en globale posities te beheren (niet alleen lokale posities) door interne transacties te gebruiken om valutarisico’s van operating companies (Opco’s) binnen een IHB af te dekken, biedt een cruciaal voordeel. Een vermindering van financiele transacties is kostenefficiënt en helpt treasurers valutarisico’s te beperken.

Liquiditeitsbeheer en financiering zijn gedurende de hele crisis belangrijke punten van zorg geweest, waardoor zichtbaarheid en mobiliteit van cash in de hele organisatie essentieel zijn geworden voor de dagelijkse werkzaamheden. Een gecentraliseerde rapportage via een group treasury-team maakt een snelle en sluitende analyse van de liquiditeitsposities mogelijk. Dit stelt een bedrijf in staat om fondsen snel te verplaatsen en te reageren op operationele vraag in onzekere tijden.

Geautomatiseerde cashpooling in combinatie met een IHB-structuur verbetert de zichtbaarheid en mobiliteit van cash en neemt de onzekerheid en afhankelijkheid van handmatige interventies weg. De mogelijkheid om gemakkelijk andere groepsfinancieringstransacties te doen, zoals intragroep-leningen, helpt ook om ervoor te zorgen dat er voor de dochterondernemingen van de hele onderneming voldoende liquide middelen aanwezig zijn. Het is echter niet allemaal even gemakkelijk gegaan, aangezien de crisis helaas voor veel multinationale groepen een verandering heeft veroorzaakt in de kredietwaardigheid, van zowel het IHB als zijn deelnemers.

Verlagingen in de kredietwaardering zullen van invloed zijn op de berekening op basis van het arm’s length-principe, iets wat al onder het toezicht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) staat. Dit zal goed en transparant moeten worden verantwoord met intragroep-leningen en binnen cashpooling-structuren. De voorwaarden voor intragroep-leningen moeten mogelijk worden herzien om dochterondernemingen flexibiliteit te bieden.

Figuur 1: Cashpooling en sweep-rekeningen

Meer operationele efficiëntie en standaardisatie

De wereldwijde inkrimping van treasurers in het personeelsbestand (of de herverdeling ervan over meer waardetoevoegende activiteiten) en de desbetreffende budgettaire besparingen vormen een belangrijke motivatie bij de beoordeling van de businesscase voor een IHB-structuur. Aan de ene kant krijgen bedrijven controle over de activiteiten op gecentraliseerde locaties, aan de andere kant verliezen ze lokale ervaring en bankrelaties in belangrijke operationele hubs. Er kan lokaal verzet zijn, maar over het algemeen ervaren dochterondernemingen nauwelijks het verschil tussen het hebben van een externe bankrekening of een IHB-rekening. Zij ontvangen een IHB-rekeningafschrift dat kan worden gebruikt alsof het een bankrekeningafschrift is en kunnen afwikkelingen doen zoals voorheen, waardoor de impact minimaal of nihil is.

In de meeste gevallen is de reconciliatie van bankafschriften zelfs nog eenvoudiger, aangezien de IHB de standaarden gebruikt zoals gedefinieerd in haar ERP-omgeving. Daarbij wordt echter erkend dat lokale kennis en steun van diepgewortelde bankrelaties voor sommige bedrijven van vitaal belang kan zijn in periodes van stress, en daarom is de impact van het centraliseren van meer banktransacties, weg van lokale partners, een cruciale overweging bij het beoordelen van de inzet van een IHB.

Wat heeft de toekomst in petto?

Voor veel bedrijven is de crisis geëvolueerd van de treasury-continuïteit naar het managen van treasury en de onzekerheden van risico’s. Het verzamelen en analyseren van gegevens zal bedrijven helpen te begrijpen waar het beleid en de procedures kunnen worden verbeterd om financiële stabiliteit te bereiken. Scenarioplanning wordt veel gebruikt ter voorbereiding op het onverwachte. Het is duidelijk geworden dat de geautomatiseerde processen, de zichtbaarheid en de mobiliteit van cash, en de daaruit voortvloeiende verbeteringen in cashprognoses die door een IHB-structuur worden geboden, veel bedrijven tijdens deze crisis ten goede zijn gekomen en sterk zullen meespelen in de toekomstige treasuryplannen. Een groot deel van de bijbehorende IHB-administratie kan worden geautomatiseerd door veel van de applicaties die nu door verschillende leveranciers op de markt worden aangeboden.
Bovendien beginnen bedrijven te onderzoeken waar en hoe virtual account-structuren, die nu steeds meer door externe banken worden aangeboden, fysieke rekeningen kunnen vervangen en in combinatie met een IHB verdere voordelen kunnen opleveren op het vlak van liquiditeitsbeheer, operationele efficiëntie en kostenbesparingen.

De volgende stap, nu bedrijven uit de crisis komen en beginnen te kijken naar het herstel van hun winstgevendheid, is dat ze zich leren aanpassen, verbeteren en voortbouwen vanuit een gezonde basis. Zoals met de meeste dingen heeft technologie waarschijnlijk de sleutel in handen en is er een grote verscheidenheid aan financiële technologie beschikbaar op de markt die de activiteiten in het back-, middle- en front-office ondersteunt. Digitalisering is een veelvoorkomend thema binnen oplossingen die de treasury-continuïteit bevorderen en helpen bij het beheren van onzekerheid. Als we vooruitkijken naar de exponentiële technologie die beschikbaar komt, zien we mogelijkheden om de IHB-fundamenten te versterken en sterke structuren te creëren die bedrijven zullen helpen om toekomstige disruptieve gebeurtenissen te weerstaan.

Figuur 2: Voordelen van een IHB-structuur

API’s (application programming interfaces) hebben het mogelijk gemaakt dat treasury-afdelingen van intraday-rapportages en batchverwerking konden overstappen naar realtime-rapportage en -verwerking. De vooruitgang op het gebied van cloud computing en SaaS-oplossingen (Software-as-a-Service) hebben de continuïteit van de business bevorderd door flexibele, schaalbare en veilige virtuele kantoren te bieden. Kunstmatige intelligentie zal helpen bij cashprognoses, liquiditeitsbeheer, schulden- en scenario-analyses door historische gegevens te verwerken om taken uit te voeren en problemen op te lossen op basis van workflows uit het verleden. Robot-procesautomatisering (RPA) kan tijd besparen die wordt besteed aan grote, repetitieve taken, zodat de focus op de belangrijkste taken kan blijven liggen. De combinatie van IHB-structuren met de nieuwste technologie stelt treasury-afdelingen in staat om een gedeeltelijke (of volledig) geautomatiseerde en virtuele treasury te realiseren, die real-time werkt en tegelijkertijd een flexibele en veilige werkomgeving biedt.

Conclusies

Terugkijkend had een IHB-structuur aanzienlijk kunnen helpen tijdens de pandemie, dankzij haar toegevoegde waarde van meer controle, zichtbaarheid, flexibiliteit en veiligheid. Als u een IHB-structuur overweegt, kan het nu tijd zijn om te handelen. Als u al een IHB-structuur heeft, zullen verbeteringen in de technologie nieuwe niveaus van precisie en autonomie stimuleren. IHB-ontwerp voor implementatie of verbeteringen kan een ontmoedigende inspanning zijn, maar om te beginnen kan een treasuryscan of benchmarkstudie waarde toevoegen door gebieden te identificeren die cruciaal zijn voor verbetering, waarbij uw treasury-activiteiten worden vergeleken met referentiegroepen en best market practices.

COVID-19 heeft de behoefte aan een wendbare, adaptieve en digitale treasury-organisatie geïntensiveerd. Indien geïmplementeerd met de juiste technologische verbeteringen, helpt een IHB met het bereiken van deze doelen en bij de voorbereiding op toekomstige gebeurtenissen. Naarmate de crisis zich ontwikkelt, beginnen we de schijnwerpers weer op het herstel van de winstgevendheid te richten. Treasury-afdelingen zullen hun roadmaps moeten bijwerken, inclusief het overwegen van IHB’s (als die nog niet bestaan) om zich voor te bereiden op deze nieuwe wereld.

Als u dit onderwerp nader wilt bespreken, neem dan contact op met de auteurs, Hugh Davies of Tim Morris.