Globale optimalisatie in een ‘slowbaliserende’ wereld

Treasury-optimalisatie in Azië, deel II

Globale optimalisatie in een ‘slowbaliserende’ wereld

Vergeleken met hun westerse tegenhangers hebben Aziatische corporate treasuries zeer snel moeten groeien en leren hoe ze op complexe bedrijfsaspecten en veranderingen in hun omgeving moeten reageren. Westerse bedrijven hebben de ‘luxe’ gehad dat ze zich over een lange tijdsperiode hebben kunnen aanpassen, terwijl Aziatische treasuries met hard werken een inhaalslag hebben gemaakt om een net zo hoog volwassenheids- en integratieniveau te bereiken. In dit vierde en laatste deel van onze reeks over treasuryoptimalisatie in Azië nemen we globale optimalisatie onder de loep.

Tot voor kort was het ontwikkelen van een efficiënte en waardetoevoegende treasuryfunctie geen hoge prioriteit voor Aziatische corporate treasuries. De toegenomen volatiliteit in zowel de financiële markten als grondstoffenmarkten als gevolg van de recente uitbraak van COVID-19, de nasleep van de wereldwijde financiële crisis, wijzigingen in de regelgeving en innovatieve bedrijfsmodellen hebben de rol van treasury in Azië echter veranderd en tot de acceptatie van een meer strategische rol geleid. Zelfs binnen Azië kunnen prioriteiten verschillen naargelang het volwassenheidsniveau van treasury in een bepaald land. Australische corporate treasuries zijn bijvoorbeeld volwassener en beter geïntegreerd met hun bedrijf dan treasuries in Chinese bedrijven, want ze hebben al langer ervaring met internationale groei.

De Chinezen hebben de afgelopen tien jaar een enorme groei doorgemaakt, maar ten opzichte van hun Australische tegenhangers zijn Chinese corporate treasuryafdelingen relatief jong. Daarom ontbreekt het hen aan de treasuryervaring die gepaard gaat met het hogere volwassenheidsniveau dat nodig is voor het beheren van de complexiteit waarmee ze worden geconfronteerd. Ze zijn echter in staat om sneller de fasen naar volwassenheid te doorlopen, aangezien ‘nieuwe’ treasurers dankzij technologische vooruitgang een aantal hindernissen kunnen overslaan waar anderen eerder mee werden geconfronteerd. Een van deze voorbeelden zijn SaaS-oplossingen waarmee corporate treasuries zonder veel IT-ondersteuning een TMS kunnen implementeren.

In lijn met trends in Europa en de VS neemt treasury in de Aziatische organisatie een meer strategische rol aan. Senior management onderstreept het belang dat treasury kan hebben; niet alleen in liquiditeit- en risicobeheer, maar ook in het ondersteunen van innovatieve bedrijfsmodellen die bedrijven in staat stellen een voorsprong op concurrenten te krijgen. Zonder een hoog niveau van treasuryverfijning, expertise en integratie schieten bedrijven tekort als ze in de nasleep van de COVID-19-pandemie proberen om versneld een efficiëntere supply chain op te zetten, hun werkkapitaal te verbeteren en inkomsten uit hun financiële middelen te generen.

Overstijging van optimalisatie

In een recente whitepaper, mede geschreven door Citi(1), brachten we aan het licht dat hoewel het traditionele doel van centralisatie geldig blijft, het concept ervan is veranderd. In plaats van zich alleen op locatie te concentreren, verenigt het nieuwe concept locatie met virtualisatie die gecentraliseerde controle en lokale versterking ondersteunt. Er is echter mogelijk een periode van ‘slowbalisatie’ in aantocht(2), een term die The Economist gebruikt voor de vertraging van globalisatie. Zoals we onlangs in ons artikel de verstoring als gevolg van de pandemie bespraken, kan het nieuwe normaal een meer gefragmenteerde structurering van processen(3), ondersteund door technologische vooruitgang, veroorzaken.

Bedrijven die met de gedachte spelen het hoogst mogelijke optimalisatieniveau te bereiken of overstijgen, hebben de verbeteringsfase of de geoptimaliseerde fase bereikt die bij het eerder geïntroduceerde volwassenheidsmodel voor treasury en risico horen. Deze bedrijven zijn meestal herkenbaar aan hun zeer complexe bedrijfsomgeving en de hoge mate van treasury-integratie in het bedrijf. Er wordt vertrouwd op de expertise van treasury voor het bieden van oplossingen om in hun complexe bedrijfsomgeving te navigeren. Uitdagingen op het gebied van wetgeving en de wereldwijde belastingtrend dat inhoud zwaarder weegt dan vorm, transparantie en documentatie, stimuleren bijvoorbeeld een verdere behoefte aan standaardisatie in de globale organisatie.

Technologische vooruitgang heeft treasuries op deze niveaus van bedrijfsintegratie en expertise in staat gesteld om steeds volwassener te worden. Hierdoor is de efficiëntie verbeterd en wordt er betere kwaliteit geleverd, zodat bedrijven de vruchten plukken van de toegevoegde waarde van de services van treasury. Nieuwe technologie, zoals robotic process automation (RPA), data-analyse, blockchain en kunstmatige intelligentie (AI) (ook wel exponentiële technologieën genoemd), heeft een versnelde ontwikkeling van technologische vooruitgang veroorzaakt. Dit heeft tot discussies geleid over welke volgende optimalisatie- en centralisatieniveaus kunnen worden bereikt door treasury te overstijgen.

Grotere bedrijven met het hoogste volwassenheidsniveau vragen zich echter af of lokale of regionale teams nog wel nodig zijn. Als alles is gecentraliseerd en gestandaardiseerd, kunnen we sommige regionale of lokale centra dan niet samenvoegen of sluiten? Hebben we regionale of lokale centra in Azië nodig als we in Europa of de VS zijn gevestigd? Hebben we regionale of lokale centra in de VS of Europa nodig als we in Azië zijn gevestigd? Dit zijn het soort vragen die worden gesteld naarmate treasuries hoge niveaus van volwassenheid en optimalisatie bereiken en ze worden geconfronteerd met sterk verbeterde technologische oplossingen die treasury overstijgen.

Dergelijke corporate treasuries treden op als interne adviseurs voor het bedrijf. Ze werken in zeer complexe bedrijfsomgevingen en zijn sterk geïntegreerd met het bedrijf om toegevoegde waarde te kunnen bieden. Als we echter naar de traditionele oplossingen en fases van volwassenheid kijken, bevinden ze zich dicht bij volledige optimalisatie van hun treasuryactiviteiten.

Globaal treasurycenter

Exponentiële technologie biedt mogelijk een nieuwe oplossing voor het beantwoorden van de vraag of voor het verhogen van het optimalisatieniveau de activiteiten verder moeten worden gecentraliseerd in een enkel globaal treasurycenter. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar echter in zo’n rap tempo op, dat treasurers soms moeite hebben om ze bij te houden. Klanten vragen ons regelmatig of deze ontwikkelingen een oplossing kunnen bieden voor hun dagelijkse problemen.

Wij zijn ervan overtuigd dat treasurers die de kansen die exponentiële technologieën met zich meebrengen verwelkomen en omarmen, in staat zullen zijn om hun activiteiten te verbeteren. Hiervoor dienen zij handmatige processen te evalueren en te bepalen welke van die processen kunnen worden verbeterd, opnieuw ontworpen en vervangen door deze technologieën. Ook moeten zij hun behoeften aan menselijke vaardigheden voor het behalen van hun strategische doelen beoordelen. RPA maakt bijvoorbeeld kostbare tijd vrij voor het specifieke treasurypersoneel, zodat het elders waarde kan toevoegen, mogelijk vanaf één locatie. Outsourcing verandert in near-sourcing. Een deel van de activiteiten wordt vierentwintig uur per dag op een geautomatiseerde basis uitgevoerd die door RPA, machineleren of AI wordt ondersteund. Het ontwikkelen van een datastrategie voor het identificeren, verzamelen, beheren en analyseren van alle relevante data zal ondersteuning bieden voor een datagestuurde cultuur die het besluitvormingsproces zou moeten verbeteren.

CIPS (China Cross-border Inter-Bank Payments System) in China en opkomende onmiddellijke betalingsoplossingen in Singapore en Australië zijn voorbeelden van continue ontwikkelingen die mogelijkheden creëren voor efficiënte betalingen en cashmanagement. Deze kunnen door middel van het opzetten van een GTC voor grotere standaardisatie en mogelijk centralisatie van processen zorgen. Een GTC voert alle functies uit, is zeer gecentraliseerd en dient als enige treasury voor alle wereldwijde markten waarin een bedrijf actief is, of als samenvoeging van alle lokale en regionale treasuries.

Een GTC helpt bij het overkomen van de versnippering van de structuren, het beleid, de processen en systemen van een organisatie. Alles wordt namelijk vanaf één locatie gestructureerd en beheerd om het expertise- en integratieniveau dat de GTC de organisatie kan bieden te optimaliseren naarmate lokale versterking minder belangrijk wordt. Exponentiële technologie kan echter nog altijd voor lokale versterking zorgen, zelfs als centralisatie heeft plaatsgevonden. Lokaal of in de regio kan namelijk een virtuele aanwezigheid worden aangeboden, terwijl de activiteiten vanaf één locatie in het GTC worden uitgevoerd.

Conclusies

Traditioneel gezien zou het contra-intuïtief zijn te stellen dat globale optimalisatie regionale of lokale versterking kan ondersteunen, want voor grotere centralisatie en optimalisatie moet een organisatie lokaal of regionaal personeel van zijn verantwoordelijkheden ontheffen. Vanwege technologische veranderingen en de ontwikkeling van het centralisatieparadigma (waarbij het concept is opgeschoven en het locatie verenigt met virtualisatie die gecentraliseerde controle en lokale versterking ondersteunt) is dit wellicht niet langer het geval.

Zelfs als zo’n ideale structuur kan worden bepaald en geïmplementeerd, is het onderhouden van zo’n optimale structuur uiteraard geen eenvoudige taak. De externe omgeving is constant aan veranderingen onderhevig, zoals constant veranderende wetgeving. Banken en andere dienstverleners veranderen constant hun producten en services en uw bedrijf moet zich constant aanpassen aan veranderingen in de markt. Deze veranderingen worden voornamelijk gedreven door exponentiële technologieën en de digitale revolutie die we op dit moment doormaken. Daarnaast draagt globalisatie sterk bij aan de vervaging van grenzen en barrières. Gezien de verstoring als gevolg van de COVID-19-pandemie is de vraag echter hoelang dit nog geldt. Landen en bedrijven beginnen terug te komen op het idee dat globalisatie de weg vooruit is.

De hoge mate van verstrengeling als gevolg van vervagende grenzen is de afgelopen maanden gevaarlijk gebleken. Voor het herstructureren van leveringsketens zodat ze minder gecentraliseerd zijn, moeten treasuryafdelingen bijvoorbeeld steeds complexere regionale of lokale bedrijfsactiviteiten beheren naarmate ze meer versnipperd raken. Zoals eerder genoemd, kunnen exponentiële technologieën echter lokale versterking ondersteunen.

Aanpassing aan de nieuwe omgeving waarin deze exponentiële technologieën zijn geïntegreerd, vraagt echter om samenwerking binnen het treasury-ecosysteem; d.w.z. tussen de corporates, hun banken en technologie- en dienstenleveranciers. Een open geest, experimenteren en gedeelde ervaringen en lessen zullen essentieel zijn voor de toekomst van treasury. Ze zullen ervoor kunnen zorgen dat zeer volwassen corporate treasuries hun treasuries verder kunnen optimaliseren en ze alle volwassenheidsfases kunnen overstijgen.

Zoals eerder genoemd is elk geval uniek en heeft elk geval een gestructureerde aanpak nodig die rekening houdt met specifieke vereisten en doelen die door best practices worden ondersteund.

Dit artikel is het vierde en laatste deel van een serie over treasury-optimalisatie in Azië. De eerste drie artikelen staan op onze website (klik op de links):
Deel I: Het tijdperk van de Aziatische Treasury
Deel II: Lokale optimalisatie
Deel III: Regionale optimalisatie in tijden van corona

 

References
1) The Future of Corporate Treasury’, Zanders en Citibank, 2019
2) The steam has gone out of globalisation’, The Economist, 2020
3) ‘Werkkapitaal beheren in tijden van vcerstoring’, Zanders en Citibank, 2020
Credits
Dit artikel is geschreven in samenwerking met Aron Åkesson, die al acht jaar in Azië woont en werkt met ons samen om multinationals te helpen hun treasury in de regio te verbeteren. Hij kent de details van het lokale bankieren, de financiële markten en de cultuur, spreekt Mandarijn en heeft goede contacten bij de financiële instellingen in de regio. Meer info over Aron vindt u op www.aaatreasury.com.