De mid-market sprint naar volwassenheid, maar hoe zit het met de Treasury?

De mid-market sprint naar volwassenheid, maar hoe zit het met de Treasury?

De mid-market, bestaande uit bedrijven met een omzet tussen 200 miljoen en 2 miljard euro, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze groei zorgt binnen de organisatie vaak voor druk op Finance, die extra taken krijgt die gewoonlijk onder Treasury vallen.

Er is nog geen resourcing beschikbaar om treasury-activiteiten zoals hedging, cashflowprognoses en FX trading te ondersteunen. Een belangrijk aspect van de groeistrategie van uw organisatie is het bepalen van de ‘treasury-volwassenheid’ met behulp van het Zanders Treasury Risk Maturity Model.

Net als hun grotere tegenhangers, de multinationals, positioneert de mid-market zich internationaal. Het middensegment van de markt floreert door een aantal factoren.

Factoren die de mid-market doen bloeien

In de eerste plaats ondervinden bedrijven die actief zijn op de Europese interne markt zakelijk betere kansen en gemakkelijker toegang tot de uitgebreide Europese markt. De internationale expansie van de mid-market wordt vergemakkelijkt door de open bankomgeving, met de Payment Services Directive 2 (PSD2) en de Single Euro Payments Area (SEPA). Dankzij PSD2 kunnen betalingsdienstaanbieders (PSP’s) actief zijn in de hele EU en concurreren met andere gereguleerde spelers, zoals banken. Dit leidt tot een gelijker speelveld met goedkopere oplossingen voor betalingen.

Bovendien maakt het zogenaamde one-leg-transacties mogelijk met landen buiten de EU wanneer al één van de PSP’s in de EU is gevestigd. Deze PSP’s fungeren als facilitator voor ondernemingen in het mid-marketsegment om gemakkelijker naar het buitenland te gaan. Bovendien harmoniseert SEPA elektronische betalingen in euro’s met verschillende betalingssystemen, die werken in 27 EU-lidstaten plus het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco en San Marino.

Ten tweede zijn internationale banken als JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas en Citi zich meer gaan richten op het commerciële banksegment, waarmee zij het middensegment van de markt ondersteunen. Zowel de bankinfrastructuur als de kredietverlening is daardoor toegankelijker voor mid-marketondernemingen. De hernieuwde aandacht van internationale banken voor hun binnenlandse markten versterkt dit effect verder.

Ten derde ondersteunt de hele ontwikkeling in technologie, aangedreven door Fintechs, de mid-market om te gedijen. Oplossingen zoals alternatieve financiering (supply chain financing, crowd funding/P2P-leningen, asset finance), kunstmatige intelligentie en RPA ondersteunen de groei van mid-marketbedrijven.

Ten slotte speelt e-commerce een grote rol in de huidige samenleving. De pandemie heeft de mid-market gedwongen om alternatieven te zoeken waarmee aan de behoeften van hun klanten kan worden voldaan. Bedrijven verschuiven naar online kanalen, wat in 2020 leidde tot een wereldwijde retail e-commerce-omzet van 3,72 biljoen euro – een stijging van 25% ten opzichte van 2019. Deze toename impliceert meer ‘grenzeloze’ cashflowstromen in een grote verscheidenheid aan valuta’s.

Impact op de financefunctie

Als gevolg van de bovengenoemde factoren maakt de mid-market een versnelde ontwikkeling door in schaal, omzet en technologische mogelijkheden. Ondanks dit groeimomentum beschikken organisaties niet altijd over de gespecialiseerde treasury-resources, waardoor de afdeling Finance onder druk kan komen te staan. We zien vaak een Finance-afdeling die veel meer doet dan alleen financiële administratie, wat op een gegeven moment te veel wordt. Opeens zijn er te veel valuta’s te verwerken en te veel activiteiten af te handelen met diverse banken, zoals KYC-procedures en het openen van bankrekeningen.

Bovendien is zichtbaarheid van liquiditeit alleen mogelijk via verschillende banksystemen, wat reconciliatie bemoeilijkt. Verder zien we vaak dat de controller verantwoordelijk is voor FX trading, hedge accounting en cashflow forecasting. Dit kan ertoe leiden dat de Finance- afdeling haar maximale bandbreedte bereikt. Daarom is het in dit soort situaties belangrijk om inzicht te krijgen in de treasury-volwassenheid van uw onderneming, en de positie en rol van Treasury binnen de organisatie te heroverwegen.

Zanders Treasury Risk Maturity Model

Om te bepalen waar een onderneming zich in haar treasury-volwassenheid bevindt, hebben wij het Zanders Treasury Risk Maturity Model (ZTRMM) ontwikkeld. Dit doeltreffende instrument kan ook worden gebruikt om financiële en operationele risico’s te identificeren en aanbevelingen te geven over hoe deze te beperken. Aanbevelingen worden geprioriteerd op basis van risico, impact en inspanning/kosten in een stappenplan. Het ZTRMM biedt advies op maat over hoe u uw Treasury kunt verbeteren.

Het model is ingedeeld op vijf volwassenheidsfasen, te weten ‘Foundation’, ‘Developing’, ‘Established’, ‘Enhancing’, ‘Optimized’. Om het maturiteitsniveau te bepalen, worden vier ‘core treasury enablers’ (Strategy & Organization, Processes & Systems, Governance & Control, Treasury Sustainability) en drie ‘core treasury-activiteiten’ (Treasury Operations, Financial Risk Management, Corporate Finance) beoordeeld. Een voorbeeld van de reikwijdte van de ZTRMM is weergegeven in figuur 1.

Elke ‘Enabler’ en ‘Activity’ bestaat uit gedetailleerde deelonderwerpen om een passend niveau van inzicht in de treasury-volwassenheid van de onderneming te bereiken. Uiteindelijk resulteert de beoordeling in een algemene treasury-volwassenheid, een classificatie die het niveau van de treasury-impact op de totale organisatie weergeeft, variërend van een ’transactionele treasury’ via een ‘efficiëntie- & kostengerichte treasury’ tot een ‘waardetoevoegende & strategische treasury’.

Domein van het Zanders Treasury Risk Maturity model

Figuur 1: Domein van het Zanders Treasury Risk Maturity Model.

Het ZTRMM begint met de fase ‘Foundation & Developing’, zoals weergegeven in figuur 2. Een treasury-afdeling begint langzaam vorm te krijgen en bestaat uit medewerkers die gespecialiseerd zijn in bepaalde treasury-activiteiten, zoals corporate finance, integratie van stand-alone elektronische banksystemen, ad-hoc rapportages en het ontwikkelen van kortetermijn-verbeterplannen. Daarnaast zijn de operationele processen voornamelijk handmatig en worden ze uitgevoerd met op Excel gebaseerde treasurytools.

Meer volgroeide treasuryfuncties worden aangeduid als ‘Established’ en worden gekenmerkt als ‘efficiënte en kostengerichte’ Treasury-afdelingen. Gevestigde Treasury-afdelingen hebben een meer gecentraliseerde corporate treasurystructuur opgebouwd. Bovendien automatiseren en integreren ze operationele processen, en stellen ze standaard en regelmatig rapporten op.

Treasury-afdelingen zijn het meest volwassen als ze beschikken over ‘Enhancing and Optimized’ treasuryfuncties. Deze afdelingen zijn een strategische, proactieve businesspartner en adviseur voor de CFO en de business, hanteren centrale betalingsplatformen met gestandaardiseerde workflows en bank-agnostische connectiviteit (zoals SWIFT en EBICS).

Het bepalen van uw positie op de volwassenheidscurve is essentieel voor het opstellen van een succesvolle en goed onderbouwde groeistrategie voor de toekomst. Zonder de creatie van een solide treasuryfunctie en -systeemlandschap zal het voor mid-marketbedrijven een uitdaging zijn om te profiteren van internationale expansie, open banking, fintech-oplossingen en e-commerce.

Zanders treasury risk maturity model

Figuur 2:  Zanders Treasury Risk Maturity Model.

Conclusie: creëer een toekomstbestendige Treasury

In de huidige, zich snel ontwikkelende en groeiende mid-market moeten ondernemingen hun voordeel doen met de versnelde ontwikkelingen binnen de treasury-omgeving. Extern advies kan uw organisatie naar de volgende volwassenheidsfase in treasury brengen, omdat de knowhow en expertise niet altijd binnen de organisatie zelf aanwezig is. Als onafhankelijk adviseur kan Zanders u ondersteunen bij het beoordelen en verbeteren van uw treasuryfunctie. Als vertrouwde adviseur van veel ondernemingen in de mid-market begrijpen en onderkennen wij de vereisten voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendige Treasury.

Bronnen:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_5793
https://www.europeanpaymentscouncil.eu/about-sepa/sepa-goals-and-benefits
https://hollandfintech.com/2021/03/top-10-fintech-solutions-you-should-be-on-top-of/
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-forecast-2021