Filter op: Houdbare gemeentefinancien

Alle filters verwijderen


De doorzakconstructie – Is het doorzakken van swaps voor u interessant?

Een groot aantal instellingen in de publieke sector beschikt over een portefeuille met derivaten waarin vooral renteswaps voorkomen. Deze renteswaps zijn veelal in het verleden aangeschaft, om renterisico’s af te dekken, maar worden nu vaak als onwenselijk ervaren. Wat ook de aanleiding was, veel instellingen zouden graag verlost zijn van deze swapportefeuille. In dit artikel gaan we in op een van de instrumenten die daaraan een bijdrage kan leveren: de ’doorzak‘.

Lees meer

Gebruik renteontwikkeling en -visie bij treasurybesluiten

Onzekerheden over de renteontwikkeling en het gebruik van een rentevisie spelen vaak een prominente rol bij het nemen van besluiten over het afsluiten van leningen, beleggingen en rentederivaten.

Lees meer

Integreren tot één nieuwe realiteit

Structureel houdbare gemeentefinanciën

De tijd is rijp om twee parallelle werkelijkheden bij gemeenten te integreren: die van ‘de baten en lasten’ en ‘de kasstromen’. Dit is een logische, vanzelfsprekende en zelfs noodzakelijke volgende stap om alle relevante onderdelen van de financiële exploitatie langjarig in kaart te brengen en met elkaar in verband te brengen. Met één centraal doel: het realiseren van structureel houdbare gemeentefinanciën.

Lees meer

Besturen is vooruitzien!

In een vorig artikel heb ik gepoogd een lans te breken voor Integraal Financieel Risicomanagement (IRFM) bij gemeenten. Mijn stelling was dat de aanscherpingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1 juli 2015, met name de daarin verplicht gestelde financiële kengetallen gemeenten, een uitgelezen kans en momentum bieden voor een integrale aanpak van en visie op financieel risicomanagement.

Lees meer

Integraal Financieel Risicomanagement bij gemeenten

Tijd voor een integrale aanpak

Afgelopen jaren is wet- en regelgeving de katalysator geweest voor het versterken van financieel risicomanagement in diverse sectoren. Ook de wet- en regelgeving voor gemeenten, zoals de wetten Fido, Ruddo en Schatkistbankieren, is meerdere keren aangescherpt.

Lees meer