“Achmea’s uitdaging: onze kaspositie 24/7 bewaken”

“Achmea’s uitdaging: onze kaspositie 24/7 bewaken”

Hoe gaat een verzekeraar om met de snelle ontwikkelingen in het betaalverkeer? Deze vraag legden wij voor aan Marcel Pels, die als Manager Backoffice Treasury & Cash Management bij Achmea dagelijks bezig is met het cashmanagement van de verzekeraar.

“De grootste uitdaging voor cashmanagement is en blijft het snel verkrijgen van goede informatie over de te verwachten kasstromen, om zo goed mogelijke liquiditeitsprognoses op te kunnen stellen”, zegt Marcel. “De trend daarbij is dat de banken straks 24/7 kunnen betalen en boeken – ook in het weekend. Dankzij instant payments worden bankbetalingen van particulieren nu al binnen enkele seconden af- en bijgeschreven. Dat zal ook zakelijk gaan gebeuren. Voor Achmea betekent deze ontwikkeling een versnelling van het betaalproces; het wordt mogelijk nog sneller aan onze klanten te kunnen betalen. Vanuit cashmanagement en treasury moet je er dan wel voor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om die betalingen te kunnen doen. Genoeg, maar niet te veel, omdat het nu juist geld kost om teveel aan creditsaldo aan te houden. De grootste uitdaging blijft dus een zo goed mogelijke prognose te krijgen van de in- en uitgaande kasstromen en van het saldo van onze rekeningen om zo nodig 24/7 te kunnen betalen.”

De markt is steeds volatieler geworden en de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe bereik je die accurate cash flow forecasting op de middellange termijn?

“We krijgen vanuit de business iedere maand een prognose per entiteit – zoals van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekeringen, Achmea Schadeverzekeringen en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen. Per type flow – premie, waardeoverdrachten, uitkeringen, volmachten, kosten et cetera – worden maandprognoses gemaakt, achttien maanden vooruit. Alle flows zijn gekoppeld aan specifieke bankrekeningen, zodat ook voor achttien maanden inzicht is in de te verwachten bankstanden. De prognoses worden in ons cashmanagementsysteem, Cash & Liquidity Management van Serrala (CLM), ingelezen waarbij de eerste twee maanden op dagbasis en de overige zestien maanden op maandbasis. Naast de prognoses van de business worden vanuit ons treasurymanagementsysteem (TRM) ook de verwachte kasstromen uit de treasury-activiteiten in CLM opgenomen.

Samen met de werkelijke bankstanden kan Treasury altijd achttien maanden vooruitkijken naar de verwachte bankstanden en terugkijken naar de werkelijke standen. In een lopende maand worden de prognoses regelmatig bijgesteld voor de komende dagen van de maand in samenwerking met de business. Hiervoor heeft de business zelf rechten om in CLM naar de werkelijke kasstromen en de nog te verwachten kasstromen te kijken. Na iedere maand wordt een nacalculatie door de cashmanager opgesteld waarbij de prognoses worden vergeleken met de werkelijke kasstromen. Bij grote verschillen moet de business hiervoor een verklaring afgeven en zo nodig de komende prognoses aanpassen. Het draait dus om continue afstemming met de business.”

Zo’n zes jaar geleden startte Achmea met de implementatie van een nieuw TMS. Wat heeft dit systeem veranderd voor de cashmanagement-activiteiten?

“Voor alle treasury-activiteiten gebruiken we SAP TRM, voor het cashmanagement Serrala CLM (Cash & Liquidity Management). Sinds de implementatie van beide systemen zijn veel werkzaamheden eenvoudiger en efficiënter geworden en kunnen wij makkelijker informatie uit beide systemen halen.”

In hoeverre ondervindt het cashmanagement van Achmea invloed van de huidige wet- en regelgeving?

“Wij houden rekening met de regelgeving voor de banken, zoals Basel III en de Payment Service Directive 2 (PSD2). Onder Basel III mogen de debet- en creditposities niet in een cashpool met elkaar worden verrekend. Als gevolg daarvan worden de debetposities als kredietverlening gezien en moeten banken meer eigen vermogen op de balans aanhouden. De extra kosten hiervoor willen zij gaan doorbelasten aan klanten die gebruikmaken van deze pooling-techniek. Dit raakt alle grote juridische entiteiten van Achmea. In het kader hiervan zal cashmanagement regelmatig hoge creditsaldi afromen van rekeningen in een cashpool en hoge debetsaldi aanvullen. De invoering van PSD2 brengt wijzigingen op het gebied van toegang tot de betaalrekening. De banken volgen hiervoor de Open Banking-strategie, waarbij zij in combinatie met de openstellingsplicht van klantinformatie nieuwe dienstverlening ontwikkelen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een API (Application Programming Interface, red.) om informatie uit de banksystemen op te halen.”

Welke voordelen hebben API’s dan precies?

“Met API’s kunnen wij sneller en gerichter informatie inwinnen van onze banken, en zo een meer actuele kaspositie bepalen voor het cashmanagement. Wij kijken nu of we, in plaats van de elektronische rekeningafschriften van het SWIFT MT940/MT942-formaat, de benodigde informatie ook op een andere manier met behulp van API’s kunnen binnenhalen. Ook onderzoeken wij of we met een API alle dagafschriftmutaties verdeeld over een dag kunnen binnenhalen en verwerken, in de plaats van het complete dagafschrift de volgende ochtend. De financiële administraties kunnen hiermee eerder alle mutaties verwerken en de werkdruk beter over een dag verdelen.“

Tot slot: wat is je eigen prognose voor de toekomst van verzekeraars?

“Dankzij nieuwe technologie kan veel informatie steeds sneller worden verschaft. IT-systemen binnen de financiële sector worden meer opengesteld om informatie te delen en extern te communiceren. Processen kunnen hiermee efficiënter worden ingericht. Verzekeraars kunnen deze informatie gebruiken om beter de klant te kunnen bedienen of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.”